Realizace

01.05.2016
Revitalizace vodního režimu v k.ú. Javorná na Šumavě
Původní zatrubněný potok je nahrazen meandrujícím korytem. Délka revitalizovaného toku je  530 m. Na revitalizovaném úseku jsou umístěny 4 tůně.
23.05.2016
Dolní Podhájí
Bohužel, na obnově tohoto rybníka v Dolním Podhájí u Benešova jsem se nepodílel. Na internetu se mi nepodařilo zjistit projektanta ani stavitele, tak je nemohu uvést. Když jsem projížděl kolem, nezastavil jsem. Ale vrtalo mi to v hlavě, před Benešovem jsem se obrátil, vrátil se zpět a udělal pár fotek. Je to ukázkový případ jak by měla obnova rybníka vypadat..Veliká inspirace pro mne.
10.08.2016
Kůzová - obnova rybníka
Název stavby: Obnova rybníka na p. č. 89/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka
Místo stavby: k. ú. Nová Ves u Rakovníka
Objednatel: obec Čistá u Rakovníka
Zhotovitel stavby: Král PM CENTRUM sro
Zpracování projektu: září 2015
Realizace: červenec 2016  
01.04.2016
Obnova Kočičích rybníčků
Projektovou dokumentaci jsem zpracoval v roce 2013. Objednatelem byly Lesy ČR.
22.04.2016
Rybník Farář - Revitalizace a rekonstrukce
V roce 2014 jsem pro AOPK vykonával činnost TDI (technického dozoru investora) na stavbě Rybník Farář - Revitalizace a rekonstrukce Objednatel stavby: AOPK ČR- Správa CHKO Železné hory Dodavatel stavby: AQUEKO, spol. s r.o.
13.05.2016
VELKOSKLAD BILLA MODLETICE – Retenční nádrže
Název stavby: VELKOSKLAD BILLA MODLETICE - Retenční nádrže Investor : BILLA spol. s r. o., zhotovitel: Imos Brno a.s.
Velkosklad Billa se nachází v průmyslové zóně Modletice. Dešťové vody z průmyslové zóny jsou odváděny dešťovou kanalizací do Pitkovického potoka. Celková plocha průmyslové zóny odvodněná do propustku pod dálnicí je 24,3 Ha. Z této plochy zabírá velkosklad Billy 8,6 ha. U nové výstavby, realizované v povodí Pitkovického potoka, je správcem toku pro povolení vypouštění dešťových vod požadováno, aby byl odtok z území regulován v retenčních nádržích. Nádrže musí být navrženy tak, aby při dešti s periodicitou 0,05 (1 x za 20 let) maximální odtok z 1 Ha zastavěné plochy nepřekročil 10 l/s. Dešťové vody z komunikací a ze zpevněných ploch musí být předčištěny na odlučovačích lehkých kapalin se znečištěním na výstupu NEL 0,2 mg/l. Stavbou jsou navrhovány:
Prefabrikované betonové nádrže, uložené v zemi
Retence č.1 s obsahem 83 m3
Retence č.2 s obsahem 2 x 158 m3
Odlučovač ropných látek s kapacitou 85 l/s
Zemní retenční nádrž č.3 s obsahem 1230 m3
Přeložka kanalizace délky 170m. Z toho DN 1000 je 93m, DN 700 je 77m.