Projekt tlakové kanalizace

tlaková kanalizace

Rád vám zpracuji projekt tlakové kanalizace včetně veškeré dokumentace.

Princip tlakové kanalizace: Z domovních čerpacích jímek jsou čerpadly přečerpávány splašky do výtlačného potrubí. Tlaková kanalizace se uplatní především v rovinatém prostředí s rozptýlenou zástavbou. Navrhujeme ji v případech, kdy z různých důvodů nelze použít klasický gravitační systém.

Výhodou tlakové kanalizace oproti klasické, gravitační jsou nižší investiční náklady dané využitím malých profilů potrubí (PE 50-90 mm) a značně menší rozsah zemních a výkopových prací (potrubí tlakové kanalizace se ukládá pouze do nezámrzné hloubky cca 1,4 m).

Hydrotechnický výpočet tlakové kanalizace

Návrh profilů provádím na základě výpočtů návrhových průtoků stanovených statistickou metodou při akceptování požadavku minimální rychlosti v potrubí 0.7 m/s. Při posuzování tlakových poměrů v jednotlivých řadech je uvažováno s průtoky s pravděpodobností nepřekročení 95%. Návrhový průtok je stanoven z výkonu navržených čerpadel a z počtu čerpadel pro tlakovou kanalizaci pracujících současně. Pravděpodobnost současného chodu N čerpadel je vypočtena dle poissonovy rovnice.

Výpočet tlakové kanalizace v obci Chýně

výpočet tlakové kanalizace

Chýně má 840 obyvatel (výpočet z roku 1994): graficky je znázorněna pravděpodobnost chodu N čerpadel v profilu řadu A před zaústěním na ČOV. V tomto úseku bude potrubí dimenzováno na současný chod 13 čerpadel.

Některé z realizovaných projektů tlakových kanalizací - reference

  • Husinec, Řež – tlaková kanalizace (500 obyvatel)
  • Chýně – tlaková kanalizace (840 obyvatel)
  • Pečky - tlaková kanalizace (290 obyvatel)
  • Karlík - tlaková kanalizace (330 obyvatel)
  • Chýnice - tlaková kanalizace (300 obyvatel)
  • Rekonstrukce Petřínské rozhledny – čerpací stanice splaškových vod
  • Kanalizace z ČOV Hlavenec – výtlak splaškových vod v délce 800 m

Projekty podtlakových kanalizací projektovaných v době působení ve firmě Vod-ka Litoměřice

  • Veltrusy – podtlaková kanalizace
  • Chodouny, Lounky – podtlaková kanalizace
  • Svitavy, Lačnov – podtlaková kanalizace