Stavební a technický dozor vodohospodářských stavebRealizované stavby v letech 2013 – 2019

Na stavbách rybníků, ale i na všech jiných vodohospodářských stavbách (také na stavbách vodovodů a kanalizací) zajišťuji a osobně vykonávám stavební dozor, TDI (technický dozor investora). Vzhledem k mé dlouholeté praxi projektanta i autorizovaného stavbyvedoucího znám stavbu z obou pohledů (projektanta i zhotovitele) a nenechám se od dodavatelů "opít rohlíkem".

Stavební dozor jsem zajišťoval například na těchto stavbách:

Název akce Rok výstavby Objednatel
Rybník Farář – revitalizace a rekonstrukce 2014 AOPK ČR
VN Zadní Žďár – Rekonstrukce 2019 Lesy ČR s.p.
Kůzová - Obnova rybníka 2017 obec Čistá
Obnova rybníku v Nové Vsi pod Pleší 2018 Obec Nová Ves pod Pleší 
Velká Lečice – Návesní rybníček 2017 Obec Velká Lečice
Velká Lečice – Rybník Kahunka 2019 Obec Velká Lečice
Jedomělice - Oprava malé vodní nádrže 2018 Obec Jedomělice
Rybník na pozemku p.č.942 v k.ú. Neumětely 2019 Obec Neumětely

Předmět mého výkonu stavebního dozoru jsou následující činnosti:

 • sledování postupů prováděného díla
 • kontrola souladu prováděného díla s projektovou dokumentací
 • koordinace mezi investorem, projektantem a zhotovitelem při realizaci,
 • kontrola dodržování podmínek stanovených ve stanoviscích orgánů státní správy,
 • zajištění doplňování dokumentace a případných změn v průběhu realizace,
 • kontrola postupu prací a vydání pokynů k odstranění zjištěných vad a nesprávností při provádění díla
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti faktur vystavených zhotovitelem
 • kontrola harmonogramu postupu realizace
 • kontrola vedení stavebního deníku
 • svolávání kontrolních dnů
 • projednávání a dosažení dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací se zhotovitelem
 • zajištění a organizace přejímacího řízení dokončených částí díla
 • protokolární převzetí jednotlivých dokladů k převzetí dokončených částí díla od zhotovitele
 • zajištění odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení,
 • kontrola vyklízení staveniště.