Projekty čistíren odpadních vod

čistírna

Obecní ČOV

Nabízím zpracování projektové dokumentace obecních a firemních čistíren, zajištění zpracování hydrogeologického posudku a dalších podkladů. Projekt od studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení až po realizační dokumentaci.

Ke každému projektu je přistoupeno individuálně s ohledem na konkrétní zatížení a požadavky zákazníka včetně souladu s platnou legislativou.

Domovní ČOV

Nabízím zpracování projektů různých druhů malých domovních biologických čistíren odpadních vod. Dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) vodním dílem umožňující nakládání s vodami - vypouštěni vyčištěných odpadních vod do vod povrchových (potok, rybník atd.), jednotné kanalizace nebo k zasakovaní do vod podzemních. K provedení stavby vodního díla je třeba stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod.

Některé z realizovaných projektů obecních čistíren odpadních vod - reference

  • Březí – rozšíření čistírny odpadních vod
  • Slapy nad Vltavou – rozšíření čistírny odpadních vod
  • Kamenný Přívoz – rozšíření čistírny odpadních vod
  • Hostivice – Kalové nádrže pro ČOV
  • Březí - rozšíření čistírny odpadních vod
  • Všejany, kanalizace a ČOV - II. etapa