Projekty domovních studen

studna

Mohu pro vás vypracovat projekt kopané nebo vrtané domovní studny. Od 1. 1. 2008 platí nová pravidla pro odběr a vypouštění vod. „Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít pro takovou činnost povolení.“

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 50 000 Kč, právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 mil. Kč.