Projekty kanalizací

Především starostům a zastupitelstvím menších obcí, kteří nemají zkušenosti s navrhováním a realizací vodohospodářských staveb nabízím konzultace a posouzení již zpracovaných projektů obecních kanalizací a čistíren odpadních vod.kanalizace

Většinou existuje více variant řešení odkanalizování obce a projektant by měl vždy hledat kompromis mezi spolehlivostí, životností, provozními náklady a investičními náklady. U každé stoky by měl posoudit investiční náklady na připojení jednoho obyvatele. Často se stává, že se projektant snaží navrhnout „za každou cenu“ gravitační, spádové odkanalizování obce. Důsledkem jsou pak dlouhé, „jalové“ stoky bez napojení jediné domovní přípojky, často vedené v nedostatečném spádu v poli mimo obec. V těchto případech by vždy mělo být nejprve navrženo variantní řešení, s vyčíslením provozních a investičních nákladů jednotlivých variant.