Revitalizace vodního režimu v k.ú. Javorná na Šumavě

Původní zatrubněný potok je nahrazen meandrujícím korytem. Délka revitalizovaného toku je  530 m. Na revitalizovaném úseku jsou umístěny 4 tůně.

Stavebník: Hana Puchtová
Zhotovitel stavby: Kaiser&spol.CsZ.r .o.
Stavba byla dokončena v roce 2015

SO 01 - Revitalizace zatrubněného odvodňovacího zařízení

Stávajícím zatrubněním vedeným přes pastvinu byla odváděna voda z prameniště, nacházejícího se v úbočí hory Javorné.
Stávající zatrubnění odvodňovacího zařízení, je nahrazeno novým meandrujícím korytem s kapacitou na úrovni cca. Q30d. Délka revitalizovaného koryta bude 530 m. Na revitalizovaném úseku jsou umístěny 4 tůně. Revitalizované koryto má miskovitý tvar s pozvolným sklonem náhorního břehu. Šířka dna je proměnlivá od 0,6-0,8 m. Hloubka rovněž proměnlivá 0,2-0,4m. Niveleta dna provedena nerovnoměrně se střídajícími se sklony v proudnějších úsecích střídajícími tišiny a drobné tůně. Lokální, nepravidelné zpevnění koryta kamenivem z výkopu a vrbovými pruty.

SO 02 - Revitalizace vodního toku
Revitalizovaný vodní tok: levostranný přítok Ostružné, vlévá se do ní v jejím km 38,1.
Stávajícím přímým erozí zahloubeným příkopem byla odváděna voda ze dvou pramenišť nacházejících se těsně nad cestou Javorná – Keply.
Revitalizace koryta je navrhována odlišně pro dolní a horní úsek. Dolní úsek bude ponechán ve stávající trase, ve vhodných místech budou do koryta vloženy přírodní překážky – pařezy, velké kameny (100-200kg), kmeny. Jinde budou do dna koryta zatlučeny vrbové kůly, které po obražení a zakořenění budou bránit další erozi. Cílem je zmenšení současné hloubky koryta, před překážkami bude koryto samovolně zanášeno sedimenty, vítané je následné vybřežení. Následně (s odstupem několika let, po povodních) bude vybřežené koryto usměrňováno, hrozilo li by zaplavení vedlejšího pozemku. Odborně se tento postup nazývá „postupná renaturace korekční údržbou“,
V horním úseku bude stávající koryto ve 4 místech zahrazeno a zasypáno. Pro zajištění zásypů původního koryta budou využity pařezy a kameny zasypané vytěženým materiálem z revitalizovaného koryta. Stávající napřímené a zahloubené koryto, je nahrazeno novým meandrujícím korytem s kapacitou na úrovni cca. Q30d. Nové koryto jevyhloubeno v rostlém terénu.

SO 03 Tůně
Dalším opatřením pro zlepšení kvality i kvantity vhodných vodních biotopů je vybudování 4 tůní. 
plocha hladiny tůně č.1 bude 150 m2 obsah vody 90m3
plocha hladiny tůně č.2 bude 180 m2, obsah vody 105m3
plocha hladiny tůně č.3 bude 180 m2, obsah vody 102m3
plocha hladiny tůně č.4 bude 100 m2. obsah vody 65m3