VELKOSKLAD BILLA MODLETICE – Retenční nádrže

Název stavby: VELKOSKLAD BILLA MODLETICE - Retenční nádrže Investor : BILLA spol. s r. o., zhotovitel: Imos Brno a.s.
Velkosklad Billa se nachází v průmyslové zóně Modletice. Dešťové vody z průmyslové zóny jsou odváděny dešťovou kanalizací do Pitkovického potoka. Celková plocha průmyslové zóny odvodněná do propustku pod dálnicí je 24,3 Ha. Z této plochy zabírá velkosklad Billy 8,6 ha. U nové výstavby, realizované v povodí Pitkovického potoka, je správcem toku pro povolení vypouštění dešťových vod požadováno, aby byl odtok z území regulován v retenčních nádržích. Nádrže musí být navrženy tak, aby při dešti s periodicitou 0,05 (1 x za 20 let) maximální odtok z 1 Ha zastavěné plochy nepřekročil 10 l/s. Dešťové vody z komunikací a ze zpevněných ploch musí být předčištěny na odlučovačích lehkých kapalin se znečištěním na výstupu NEL 0,2 mg/l. Stavbou jsou navrhovány:
Prefabrikované betonové nádrže, uložené v zemi
Retence č.1 s obsahem 83 m3
Retence č.2 s obsahem 2 x 158 m3
Odlučovač ropných látek s kapacitou 85 l/s
Zemní retenční nádrž č.3 s obsahem 1230 m3
Přeložka kanalizace délky 170m. Z toho DN 1000 je 93m, DN 700 je 77m.