Zajištění vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami

Zajistím vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami požadované dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Dle § 8 tohoto zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami je třeba při:

  1. jejich odběru,
  2. jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
  3. využívání jejich energetického potenciálu,
  4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
  5. k jinému nakládání s nimi


V pochybnostech o tom, zda se jedná o nakládání s povrchovými vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými vodami se jedná, rozhoduje vodoprávní úřad.