Zajištění zpracování žádosti o dotace

Ve spolupráci s mými spolupracovníky zajistím zpracování žádosti o dotace.
Například se jedná o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zde spolupracuji například s firmou Ing. Tomáše Hlavatého, poradenství v oblasti životního prostředí.
Projektovou dokumentaci navrhuji v souladu s požadavky Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK). Kontakty na regionální pobočky AOPK, kde můžete projekty i osobně projednat, najdete na adrese: www.dotace.nature.cz

Zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace zahrnuje

 • prostudování technických, věcných a finančních parametrů projektu,
 • optimalizace projektu s ohledem na hodnotící kritéria,
 • kompletace všech povinných příloh k žádosti dle požadavků OPŽP, zejména ověřování úplnosti a formálních náležitostí příloh; v případě zjištění chybějících povinných příloh či jiných dokumentů spolupráce se žadatelem na jejich zajištění,
 • komunikace s poskytovatelem dotace (kontakty s příslušnými odbory SFŽP, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, průběžné konzultace při zpracování podkladů),
 • zpracování textových a číselných podkladů pro vyplnění elektronického formuláře žádosti v informačním systému KP14+ v souladu se zněním výzvy a s aktuálními požadavky uvedenými v relevantních závazných dokumentech OPŽP,
 • kompletní vyplnění, finalizace a vytištění žádosti včetně příloh v elektronickém informačním systému KP14+ v souladu se zněním výzvy a s aktuálními požadavky uvedenými v relevantních závazných dokumentech OPŽP,
 • odevzdání zpracované žádosti o dotaci na místo určené poskytovatelem dotace,
 • spolupráce při úpravách žádosti či příloh, které případně vyplynou z požadavků poskytovatele dotace při posuzování přijatelnosti a kontrole formálních náležitostí žádosti až do akceptace žádosti.

V roce 2016 ve spolupráci s firmou TNT Consulting, s. r. o. zajišťuji pro několik obcí projektovou dokumentaci dotaci a zajištění dotací z programu podpory v rámci MZE: Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Zpracování žádosti o dotaci a následná administrace sestává z těchto činností

1. Zpracování žádosti o dotaci

 • zpracování kompletní žádosti;
 • zajištění podání žádosti o dotaci;
 • komunikace s projektantem, tak aby projekt splňoval veškeré nezbytné náležitosti podle MZE.

2. Zajištění výběrového řízení

 • Kompletní zpracování výběrového řízení dle podmínek MZE.

3. Finalizaci projektu včetně manažerského řízení

 • zpracování závěrečné žádosti o platbu včetně všech jejich příloh;
 • monitorovací zprávy;
 • komunikace s poskytovatelem dotace po celou dobu udržitelnosti projektu;
 • manažerské řízení projektu.
 • podpora při realizaci dotačního projektu;
 • poskytnutí všech informací důležitých pro udržení již získané dotace.